SAOPSTENJE
 • Na osnovu Zakona br.03/L-063, Obaveštajna Agencija Kosova (OAK), objavljuje:

  KONKURS
  Za radnika/radnicu OAK

  Broj reference: AKI 1/2019
  Nivo plate: Klasifikovano
  Radno vreme: Puno
  Trajanje ugovora: Neodredeno
  Radna mesta: OAK (Centralni Objekat i Regijoni)

  Konkurs se objavljuje u oblastima:
  1. Obaveštajne delatnosti;
  2. Prevod albanski-engleski i obrnuto;
  3. Finansija;
  4. Kibernetika;
  5. Fizicka sigurnost (ohrabruju se i kandidati ženskog pola);
  6. Usluge administrativne podrške;
  7. Održavanje-higijena (Prizrenski Region).

  Opšti kriterijumi i uslovi za ucešc´e u prcesu zapošljavanja:
  • Kandidati za oblast 1,2,3 moraju imati viskoku strucnu spremu;
  • Kandidati za oblast 4 moraju imati viskoku strucnu spremu ili srednje obrazovanje kao i dublja znanja iz oblasti kibernetike;
  • Kandidati za oblast 5 i 6 moraju imati srednju kvalifikaciju;
  • Kandidati za oblast 7 moraju imati osnovno obrazovanje;

  Kandidati moraju ispuniti uslove za zapošljavanje u OAK, a to su:
  • Da budu državljani Republike Kosova;
  • Da budu stariji od 18 godina;
  • Da imaju odgovarajuc´e obrazovne i strucne kvalifikacije;
  • Da se nad njima nisu preduzele mere otpuštanja ili isterivanja sa posla u OAK ili u drugim institucijama slicne prirode;
  • Uspešan protok procedura rekrutacije.

  Kandidati za zaposlenje u OAK c´e biti podvrgnuti lekarskom pregledu, verifikaciji bezbednosti i mogu biti podložni drugim posebnim uslovima.

  Pored gore navedenih uslova, kandidati moraju da ispune stroge bezbednosne standarde navedene u clanu 14 Zakona br. 03 / L-063 o Obaveštajnoj Agenciji Kosova.

  Postupak odabira:
  Unutrašnji proces odabira je klasifikovan i sastoji se od nekoliko faza selekcije i testiranja. Izbor kandidata za odgovarajuc´e pozicije vršic´e se u zavisnosti od kvalifikacija, na osnovu kriterijuma i opštih uslova opisanih u konkursu, kao i drugih specificnih kriterijuma i kvalifikacija.

  Kandidati mogu aplicirati u najviše dve oblasti, dok c´e OAK odabrati nastavak procedura konkurisanja u jednoj oblasti / poziciji, na osnovu procene profila i podobnosti kandidata sa zahtevima za odgovarajuc´u poziciju.

  Trajanje zaposlenja:
  Zapošljavanje u OAK-u je na neodredeni rok, nakon uspešnog završetka probnog perioda, na osnovu Zakona o OAK, internih pravila i procedura.

  Proces apliciranja:
  Zainteresovani kandidati moraju popuniti zahtev za zaposlenje i priložiti sledec´a dokumenta ili dokaze:
  • Motivaciono pismo;
  • kopije dokaza za završetak studija koje izdaju obrazovne ustanove (za kandidate koji su završili obrazovanje u inostranstvu diplome moraju biti nostrifikovani);
  • dokaz o radnom iskustvu, drugim kvalifikacijama, potvrde o obuci ili drugim oblicima strucnog osposobljavanja (ako ih ima);
  • izvod iz maticne knjige rodenih;
  • kopiju licne karte ili pasoša;
  • fotografiju formata 5x5 (ne stariju od jednog meseca);
  • potvrdu iz evidencije osoba protiv kojih se vodi krivicni postupak i osudenih lica (ne starija od tri meseca).

  Aplikacija za zapošljavanje se preuzima na zvanicnom sajtu OAK www.aki-rks.org i nakon popunjavanja, zajedno sa gore navedenim potrebnim dokumentima, unosi se u kovertu i licno se predaje Kosovskoj Obaveštajnoj Agenciji na adresi: Lidhja e Pejes ( M9), br.66, 10000 Priština.

  Datum zatvaranja konkursa:
  Konkurs c´e biti otvoren petnaest (15) kalendarskih dana od dana objavljivanja u medijima, odnosno od datuma 03.06.2019 do datuma 17.06.2019, svakog radnog dana (od ponedeljka do petka, od 08:00 do 16:00).

  Aplikacije podnesene nakon navedenog roka se ne prihvac´aju, dok nepotpune / nekompletirane aplikacije se odbijaju.

  Samo kandidati odabrani za sledec´u fazu c´e biti kontaktirani.

  Kosovska Obaveštajna Agencija pruža jednake moguc´nosti svim gradanima Republike Kosova i pozdravlja prijave svih zainteresovanih osoba.

  Apliciranje mora biti diskretno.

  Objašnjenje: potvrdu iz evidencije osoba protiv kojih se vodi krivični postupak i osuđenih lica, ne starija od tri meseca – (izdata od osnovnog suda Republike Kosova).

  PREUZMI APLIKACIJU

Sva prava zadržana © A K I