AKI Generalni Inspektor
 • Portfolio

  Odgovornosti Generalnog Inspektora

  Generalni inspektor direktno podnosi izveštaje Premijeru i Parlamentarnom Nadzornom Telu AKI

  Generalni inspektor sprovodi inspekije u vezi aktivnosti AKI.

  U odgovornosti je generalnog inspektora da pomaže Direktoru da bi bio u potpunosti i aktuelno informisan o eventualnim problemima i aktivnostima AKI u cilju doprinosa i unapređenja ekonomičnosti, efiksanosti, efektivnosti i izbegavanju kršenja zakona.

  Odgovornost generalnog inspektora obuhvata finansijsku reviziju aktivnosti AKI. Osim Direktoru, rezultati revizije su dostupni i Premijeru.

  Generalni inspektor obavezan je da pruži podršku istragama Ombudsperona Kosova.

  Generalni inspektor ima obavezu da obavlja funkciju unutrašnje kontrole AKI kroz revidiranje aktivnosti AKI, pokretanjem inspekcije, revizija i istraga, ispitivanjem žalbi koje se odnose na aktivnosti AKI ili koje prilože stanovnici Kosova.

  Generalni inspektor predlaže Direktoru AKI koregirane radnje i nadgleda napredak koregiranih radnji koje naredi Direktor AKI

  email: inspektori@aki-rks.org

Sva prava zadržana © A K I