O NAMA
  • Direktor Obaveštajne Agencije Kosova je Petrit Ajeti. Imenuje se od strane Predsednika i Premijera Republike Kosova. Direktor AKI u skladu sa zakonom br. 03/L-063 o Obaveštajnoj Agenciji Kosova, pravilnikomi o Unutrašnjoj Organizaciji i svim drugim primenljivim zakonima na snazi, odgovoran je za sve aspekte upravljanja AKI. Direktor AKI služi kao glavni savetnik Predsednika i Premijera Republike Kosova za obaveštajna pitanja o bezbednosti Kosova.

  • Zamenik Direktora AKI je Agon Bytyqi. Imenuje se od Predsednika i Premijera Republike Kosova. Zamenik Direktora AKI pomaže Direktoru AKI i vodi operativne aktivnosti organizacionih jedinica AKI pod nadzorom Direktora AKI. Zamenik Direktora AKI privremeno vrši dužnosti i ima ovlašćenje Direktora AKI u slučaju da je Direktor Agencije odsutan ili u slučaju stalne nesposobnosti sve dok se formalno ne imenuje novi direktor.

  • Generalni Inspektor Obaveštajne Agencije Kosova je Kujtim Shala. Predsednika i Premijera Republike Kosova. Generalni Inspektor sprovodi inspekcije u vezi aktivnosti AKI. U odgovornosti je generalnog inspektora da pomaže Direktoru da bi bio u potpunosti i aktuelno informisan o eventualnim problemima i aktivnostima AKI, u cilju doprinosa unapređenju ekonomičnosti, efikasnosti, efektivnosti, i izbegavanju kršenja zakona.

Sva prava zadržana © A K I